Статут

СТАТУТ

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
РОЗДІЛ 2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
РОЗДІЛ 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ
3.1. Основною метою створення Підприємства є надання вторинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території Козівського району, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я, та забезпечення його лікарськими засобами та медичними виробами відповідно до чинного законодавства України.
3.2. Підприємство може займатись господарською не комерційною діяльністю на підставі договорів (контрактів з юридичними та фізичними особами на внутрішньому ринку.
3.3. Відповідно до поставленої мети Підприємства є:
3.3.1. Забезпечення кваліфікованої, своєчасною, максимально доступної стаціонарної, консультативно-діагностичної допомоги населенню Козівського району.
3.3.2. Надання консультативно–методичної допомоги первинній ланці охорони здоров’я Верхньорогачицького району.
3.3.3. Керівництво і контроль за лікувально-профілактичною роботою Підприємства охорони здоров’я, які розташовані на території Козівського району.
3.3.4. Організація, керівництво та контроль за всіма видами державній звітності Підприємства охорони здоров’я району.
3.3.5. Розробка та впровадження заходів, направлених на підвищення якості і обсягів медичної допомоги населенню району.
3.3.6. Створення економічних, матеріально – технічних та соціальних умов для підвищення якості, обсягів та доступності медичної допомоги.
3.3.7. Підготовка лікарів-інтернів на базі обласних закладів охорони здоров’я та після дипломне навчання і атестація лікарів, середніх медичних працівників Підприємства району.
3.3.8. Надання своєчасної, кваліфікованої, екстреної, невідкладної медичної допомоги при гострих і раптових захворюваннях, травмах, отруєннях та інших нещасних випадках і надзвичайних ситуаціях хворим і потерпілим незалежно від місця проживання і будь яких інших ознак силами і засобами Підприємства району.
3.3.9. Проведення профілактичних щеплень.
3.3.10. Планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів.
3.3.11. Проведення періодичних, семінарів нарад та інших заходів для медичних працівників району.
3.3.12. Додатково консультаційно – діагностично і стаціонарна допомога, деспанцеризація працівників державних підприємств, господарських товариств, приватних підприємств, працівників агропромислового комплексу, організацій та індивідуальним особам на підставі договорів «угод» або добровільного медичного страхування.
3.3.13. Профілактична, лікувально-діагностична і оздоровча допомога, дозволена до застосування Міністерством Охорони Здоров’я України, але не передбачено як обов’язкова для вторинного рівня медичної допомоги на підставі договорів «угод», або за оплату по тарифу.
3.3.14. Організація та надання додаткового оплатного харчування хворим, які знаходяться на стаціонарному лікуванні та надання додаткових платних соціально-побутових послуг за бажанням хворих.
3.3.15. Надання платних медико-соціальних послуг не передбачених обов’язковою програмою лікування в тому числі госпіталізація по іншим показникам, проведення на дому лабораторних, і інших діагностичних досліджень і лікувально-оздоровчих процедур.
3.3.16. Організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку.
3.3.17. Проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності.
3.3.18. Направлення на МСЕК осіб зі стійкою втратою працездатності.
3.3.19. Участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;
3.3.20. Участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством.
3.3.21. Участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку визначеному відповідними програмами та законодавством.
3.3.22. Участь у визначенні проблемних питань надання медичної допомоги у Бродівському районі Львівської області та шляхів їх вирішення.
3.3.23. Надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку вторинної медичної допомоги у Козівському районі Тернопільської області.
3.3.24. Визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою.
3.3.25. Моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів.
3.3.26. Зберігання, перевезення, придбання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України.
3.3.27. Закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю.
3.3.28. Координація діяльності лікарів із надання вторинної медичної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами первинної та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальна служба, та правоохоронними органами.
3.3.29. Надання платних послуг з медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України.
3.3.30. Надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей.
3.3.31. Господарська – торгівельна діяльність, у тому числі відкриття пунктів громадського харчування, аптек, та аптечних пунктів, як на території Комунального Підприємства так і за межами, згідно вимог чинного Законодавства України.
3.3.32. Оптова та роздрібна реалізація лікарських засобів та витратного матеріалу, придбаних за рахунок позабюджетних коштів.
3.3.33. Робота з бланками суворої звітності.
3.3.34. Медична практика з наступних спеціальностей:
Лікарські спеціальності: організація і управління охороною здоров’я акушерство і гінекологія, хірургія, анестезіологія, дерматовенерологія, дитяча гінекологія, клінічна лабораторія діагностика, наркологія, неврологія, дитяча неврологія, інфекційні хвороби, онкологія, ортопедична стоматологія, отоларингологія, офтальмологія, патологічна анатомія, педіатрія, підліткова терапія, психіатрія,рентгенологія, стоматологія, терапевтична стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика, ендоскопія, фізіотерапія, фтизіатрія, функціональна діагностика, хірургічна стоматологія, медицина невідкладних станів, медична статистика. Спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою: фельдшер-лаборант, лікувальна справа (невідкладні стани), лабораторна справа (клініка), фельдшер, акушерська справа,сестринська справа, сестринська справа (операційна), медична статистика, рентгенологія, стоматологія, ортопедична стоматологія.
3.3.35. Заклад має право вести господарську некомерційну діяльність у межах видів діяльності, дозволеної законодавством України.
3.3.36. Інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань.
3.3.37. Дозволи на ведення діяльності, що ліцензуються, а саме медична практика, обіг наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів і інших, оформляються у встановленому чинним законодавством України порядку.
РОЗДІЛ 4. ПРАВОВИЙ СТАТУС
4.1. Підприємство є юридичною особою.
4.2. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.
4.3. Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном, що є власністю Козівської районної ради Тернопільської області на праві оперативного управління.
4.4. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого Засновником, самостійно організовує виробництво продукції (робіт, послуг) і реалізує її за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством.
4.5. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.
4.6. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.
4.7. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.
4.8. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.
4.9. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність і затверджує штатний розпис.
4.10. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.
4.11. Підприємство не може жодним чином розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частину серед засновників (учасників), членів Підприємства, працівників (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
4.12. Не вважається розподілом доходів Підприємства в розумінні п. 4.11. Статуту, використання Підприємством власних доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.
РОЗДІЛ 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ
5.1. Майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.
5.2. Підприємство не має право відчужувати або іншим способом розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів без попередньої згоди Засновника. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним особам) крім випадків, прямо передбачених законодавством. Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Підприємства або її відчуження, вирішуються виключно Засновником.
5.3. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:
5.3.1. Комунальне майно, передане Підприємству відповідно до рішення про його створення;
5.3.2. Кошти місцевого бюджету.
5.3.3. Власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду (зі згоди Засновника) майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг).
5.3.4. Цільові кошти.
5.3.5. Кредити банків.
5.3.6. Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб.
5.3.7. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб; надходження коштів на виконання програм соціально – економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі.
5.3.8. Майно, отримане з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
5.3.9. Інші джерела, не заборонені законодавством. Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.
5.4. Статутний капітал Підприємства становить: ( ) гривень копійок.
5.5. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань під гарантію Засновника.
5.6. Підприємство має право надавати в оренду майно, закріплене за ним на праві оперативного управління, юридичними та фізичними особами відповідно до Наглядова рада Підприємства (у разі її утворення) контролює та спрямовує діяльність керівника Підприємства. Порядок утворення Наглядової ради, організація діяльності та ліквідації наглядової ради та її комітетів, порядок призначення членів наглядової ради затверджується рішенням Засновника.
5.7. Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства у визначеному законодавством порядку.
5.8. Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до чинного законодавства України.
РОЗДІЛ 6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ
6.1 Підприємство має право:
6.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань.
6.1.2. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення.
6.1.3. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.
6.1.4. Самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у порядку, визначеному чинним законодавством України.
6.1.5. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку.
6.1.6. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.
6.1.7. Співпрацювати з іншими центрами та лікувально-профілактичними закладами вторинного та третинного рівнів, науковими установами.
6.1.8. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я на їх запит.
6.1.9. Створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до чинного законодавства України за погодженням із Замовником.
6.1.10. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.
6.2. Підприємство:
6.2.1. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства
6.2.2. Здійснює бухгалтерський облік, веде фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством.
6.3. Обов’язки Підприємства:
6.3.1. Керуватись у своїй діяльності Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.
6.3.2. Планувати свою діяльність з метою реалізації єдиної комплексної політики в галузі охорони здоров’я (зі свого напрямку) в Козівському районі Тернопільської області
6.3.3. Створювати для працівників належні і безпечні умови праці, забезпечувати додержання чинного законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.
6.3.4. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного законодавства України.
6.3.5. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників.
6.3.6. Акумулювати власні надходження та витрачати їх в інтересах Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
РОЗДІЛ 7. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ
РОЗДІЛ 8. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА
8.1. Структура Підприємства включає:
8.1.1. Адміністративно-управлінський відділ.
8.1.2. Господарський відділ.
8.1.3. Лікувально-профілактичні підрозділи (консультативно–діагностичне відділення, прийомне – діагностичне відділення, дитяче відділення, терапевтичне відділення, зведене хірургічно-гінекологічне відділення, палата інтенсивної терапії, денний стаціонар ).
8.2. Структура Підприємства, порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства затверджуються керівником Підприємства.
8.3. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Підприємства затверджуються його керівником.
8.4. Штатну чисельність Підприємства керівник визначає на власний розсуд на підставі кошторису Підприємства, погодженого в установленому законодавством та цим Статутом порядку з урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги.
РОЗДІЛ 9. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ
9.1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі. Спостережну раду, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування. Представники первинної профспілкової організації, представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства відповідно до законодавства.
Підприємство зобов’язаний створювати умови, які б забезпечували участь працівників у його управлінні.
9.2. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.
9.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися керівник Підприємства. Повноваження цих органів визначаються законодавством.
9.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.
9.5. Право укладання колективного договору надається керівнику Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу. Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.
9.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.
9.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти, отримані в результаті його господарської некомерційної діяльності. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.
Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати. Умови оплати праці та матеріального забезпечення керівника Підприємства визначаються контрактом, укладеним із Уповноваженим органом управління.
9.8. Оплата праці працівників Підприємства здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються Центром після виконання зобов’язань щодо оплати праці.
9.9. Працівники Підприємства провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.
РОЗДІЛ 10. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ
10.1. Контроль якості надання медичної допомоги хворим на Підприємстві здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам галузевим стандартам в сфері охорони здоров’я та діючому законодавству.
РОЗДІЛ 11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
11.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством України, – за рішенням суду або відповідних органів державної влади.
11.2. У разі реорганізації Підприємства вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.
11.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або за рішенням суду.
11.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня опублікування рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію.
11.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки.
Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Підприємства.
11.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку.
Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується.
11.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.
11.8. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.
11.9. У разі припинення Підприємства (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи Підприємства передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховується до доходу бюджету.
11.10. Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.